THE MORE

THE MERRIER

CBD čiže kanabidiol je prírodná látka, ktorá pomáha uvoľňovať svalové bolesti a kŕče. Prispieva tiež k zmierneniu akútnych nepríjemných psychických stavov a úzkosti. Podporuje tiež kvalitu spánku a regeneráciu organizmu.

1. Základní ustanovení
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“
Juba trade s.r.o.
IČ: 08627673
se sídlem: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
spisová značka: C 322250
kontaktní údaje: Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
email: Jubatradecz@gmail.com
telefon: +420 728 765 517
www: hemplife.cz
(dále jen „prodávající“)
1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti
prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji
podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské
činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní
umístěného na webové stránce dostupné www.hemplife.cz (dále je
„internetový obchod“).
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
těchto obchodních podmínek.
3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém /
Slovenském jazyce.
4. Takisto potvrzením objednávky potvrzujem že jsem starší jak 18let.
1. Informace o zboží a cenách
2. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového
obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech
souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své
podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém
obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za
individuálně sjednaných podmínek.
3. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní
smlouvu ohledně tohoto zboží.
4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených
s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech,
kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenska.
5. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodneli se prodávající s kupujícím jinak.III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové
připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady
se neliší od základní sazby.
2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.
2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti
objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři
a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami.
3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu
potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při
objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření
smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky
prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky
prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou
adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající
kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou
kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření
smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím
na emailovou adresu kupujícího.
4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou
nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a
kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o
přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu
v těchto obchodních podmínkách.
5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může
zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí
objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na
telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních
podmínkách.
6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání,
není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně
chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické
potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle
kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná
nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v
takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou
adresu prodávajícího.
1. Zákaznický účet
2. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického
účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat
zboží také bez registrace.
3. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při
objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
4. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese
odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
5. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím
osobám.
6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když
kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující
poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového
a softwarového vybavení třetích osob.
1. Platební podmínky a dodání zboží
2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:
SK6911000000002914689018 , vedený u TatraBanka , a.s.
• Alebo : SK0583300000002001953224 – Vedený vo fio.
• Český firemný účet vedený takisto vo fio pre tuzemské české platby :
2001953224/2010
• dobírkou v hotovosti při předávní zboží
Zboží pri platbe : “priamy vklad na účet “zasílame po přijetí platby na náš účet
uveden v bodu “platební podmínky”
Pro zrýchlení a odoslaní objednávky můžete zaslat na náš mail
hemplifecz@gmail.com potvrzení o platbe a obratem se objednávka posíla na
adresu uvedenou v objenávke.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.
2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V
případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření
kupní smlouvy.
3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle
pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu
splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet
prodávajícího.
5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou
obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně
online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
7. Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
1. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží
jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky
prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě
zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné
dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V
případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je
kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.
5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na emailovou adresu kupujícího.
6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za
zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.
Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na
kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující
povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
7. Prodejce nenabáda k užívaní produktů.1. Odstoupení od smlouvy
2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost
jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
3. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik
druhů zboží nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.
1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající
před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá
právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti
dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
prodávajícího,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po
dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
pokud porušil jejich původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím
lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy
sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od
smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat
prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu
prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající
potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží
do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží
nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně,
nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní
prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným
způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným
způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím
nevzniknou další náklady.
5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který
prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve
výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit
přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání
zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel
zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně
informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v
objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní
smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od
něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě
způsobem určeným kupujícím.
VII. Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující
očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku
nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má
se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit
právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř
měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při
převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po
opravě,
• při větším počtu vad zboží.
1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je
přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.
Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy
kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává
doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této
lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od
kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje
okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného
plnění) prodávajícímu.
3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před
převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám
způsobil.
5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho
měsíce po uplynutí záruční doby.
6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí
§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a
zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
VIII.Doručování1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně
doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu
uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje
kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho
zákaznickém účtu nebo v objednávce.
1. Mimosoudní řešení sporů
2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je
příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:
http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č.
2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských
sporů on-line).
4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve
vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
1. Závěrečná ustanovení
2. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České
republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.
Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
3. Všechny objednávky jsou zasílani na Slovensko výhradne a pouze jako
zberateľské “zboží”
4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
5. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská
práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných
známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno
kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část
bez souhlasu prodávajícího.
6. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů
třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v
rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho
provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo
třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít
programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a
užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým
způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
10.Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.201

THINC Pure products are only for use in states where the sale and consumption of such products are legal.

UPOZORNENIE !

Vstup na podstránky je povolený iba osobám starším ako 18rokov.

Prehlasujem že mi je viac než 18 rokov , beriem na vedomie upozornenie a chcem pokračovať.

Alebo

Rozhodujte sa zodpovedne
0
    0
    Váš košík
    Prázdny košík